Projekt 13343 Avslutat Vidhäftning mellan platsgjuten betong och lera

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har behandlat vidhäftning mellan platsgjutna betongplattor och underliggande schaktbotten av kohesionsjord. Huvudsyftet har varit att utreda vilken vidhäftning som utvecklas mellan leran och betongen och framför allt hur denna aktiveras då betongen blir utsatt för vertikal belastning.

Utredningen gjordes primärt med hjälp av fullskaleförsök på Marieholmprojektet i Göteborg under våren 2016. Tidigare forskning har gjorts i form av ”Pull-out”-tester där slitsmurar eller pålar gjuts in-situ i lera. Denna tidigare forskning har påvisat att kapaciteten ökar med tiden.
Försöken kopplade till föreliggande utredning utfördes i anslutning till Marieholms projektet under våren 2016 i Göteborg. Fem plattor i två olika storlekar gjöts i botten på en schakt, tre plattor med måtten 1×4 meter och två plattor med 2×4,8 meter. Per dag trycksattes sedan två plattor av vardera storleken.

Resultaten från tryckförsöken visar på ett tydligt samband mellan den mothållande kraft som kan mobiliseras av vidhäftningen under betongplattorna och den tiden som förlöpt sedan betongens härdning påbörjades. Vanligtvis belastas platsgjuten betong av det här slaget cirka 16 timmar efter gjutning. Resultaten från försöken indikerar att den vidhäftning som kan tillgodoräknas vid denna tidpunkt ligger runt 45%-75% av den odränerade hållfastheten hos den underliggande kohesionsjorden.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Vidhäftning mellan platsgjuten betong och lera", Mylena Andersberg, Norconsult (49 sidor och 4 bilagor).

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare