Projekt 13455 Avslutat Bygga kontorshus för en föränderlig framtid

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I takt med en förtätning av städerna och demografiska förändringar kan behoven av byggnaderna se väldigt annorlunda ut om 20–30 år jämfört med hur de ser ut idag. Att behöva riva en byggnad på grund av att byggnaden inte längre matchar behoven är olyckligt ur ett ekonomiskt såväl som miljömässigt perspektiv.

I denna förstudie klarläggs förutsättningar och möjligheter för att designa och bygga kontorsbyggnader som är förberedda för att i framtiden kunna anpassas för ett annat användningsområde, såsom exempelvis bostäder, hotell eller skola. Förstudien har innefattat en övergripande litteraturstudie, intervjuer och ett interdisciplinärt arbete med beaktande av konstruktions- och installationslösningar och arkitektoniska aspekter. En process för att identifiera och kategorisera förberedande åtgärder för att underlätta för en framtida verksamhetskonvertering har föreslagits och testats för ett typhus.

Studien visar på att det är fullt möjligt att anpassa eller bygga om en kontorsbyggnad för en framtida verksamhet. Det är förhållandevis gynnsamt att utgå från en kontorsbyggnad. För att konvertera från kontor till skola eller vårdcentral kan det räcka med lokalanpassning (beroende på grundförutsättningarna), medan det för konvertering till bostäder och hotell krävs en ombyggnad. De kravställningar som har identifierats som mest kritiska vid en konvertering av en kontorsbyggnad (enligt ett definierat typhus) är krav på extra utrymningsväg (vid konvertering till skola, vårdcentral och hotell), tillgång till stammar och tillräcklig dimensionering för tappvatten- och spillvatten (för konvertering till hotell och bostäder) och gestaltning och dagsljus (för konvertering till bostäder). Det är dock inte möjligt att utifrån det typhus som använts i studien skapa ett facit kring specifika förberedande åtgärder som gäller generellt.

För fastighetsägare och fastighetsutvecklare kan flexibla lösningar ge en ökad säkerhet och trygghet genom att minska risken att en fastighet inte går att hyra ut. Flexibla lösningar kan öka värdet på byggnader och skapa nya affärsmöjligheter för entreprenörer. Genom att planera för flexibilitet mycket tidigt i projekten kan man möjliggöra för att lösningarna blir en integrerad del av byggnaden och undvika att flexibilitetsåtgärderna blir kostnadsdrivande. En flexibilitetsåtgärd kan dessutom ha flera nyttor, vilket kan ge kostnadseffektiva lösningar. För att öka antalet byggnader som förbereds för framtida verksamhetskonverteringar behövs bland annat långsiktighet, strategiska beslut och krav (från exempelvis kund eller kommun). Det behövs även mer erfarenhetsåterföring för att ge ökad kännedom om vilka lösningar som finns och fungerar samt vad de kostar.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Bygga kontorshus för en föränderlig framtid", Elsa Fahlén et al., NCC (49 sidor med en bilaga).

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare