Projekt 12151 Avslutat BIM på bygget - en förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att hitta områden på bygget med störst potential till förbättring genom att utnyttja informationen i 3D modellen i högre utsträckning än idag.

Målet med denna förstudie var att identifiera potentialen för BIM i produktionen. Detta resultat ligger till grund för ett pilotprojekt för test av användning av BIM i större utsträckning än idag.

Förstudien genomfördes i nära samarbete med produktionen genom möten och intervjuer och innehåller:
- Nuläge på bygget och nästa steg
- BIM och möjligheter för bygget
- Prioriteringar med avseende på förbättringspotential

Slutredovisningen utgörs av rapporten "BIM på bygget - en förstudie", Ulf Thorell, Skanska (17 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare