Projekt 1014 Avslutat Bygg- och UE-samordning med datorstödd APD-plan

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

På större byggarbetsplatser ansvarar byggentreprenören 1 de flesta fall för att samordna minst ett tiotal underentreprenörer. Som samordnare har platschefen en svår uppgift att nå ut med besked om produktionen till de olika yrkeskategorierna. Under byggets gång uppstår hela tiden nya situationer med krav på samordning och in format/on. 1 det SBUF-stödda utvecklingsprojektet korta Byggt/der har underentreprenörer framfört önskemål om förbättrat samordningsarbete.

Denna förstudie har syftat till att knyta an till byggenas ökade användning av persondatorer och att med persondatormiljön som grund undersöka möjligheterna att utveckla ett system för planering av logistik och UE-samordning på bygget.

Förstudien har genomförts med bidrag från SBUF som ett projekt inom FoU-Väst. Projektet har drivits av NPL Bygg AB i samverkan mellan arbetslag, arbetsledning och systemutvecklare. Först analysera des hur man i dag gör en manuell APD-plan. Det konstaterades att denna görs vid byggstart och nästan aldrig revideras. Våningsvisa APD-planer saknas.

Två huvudfrågor togs upp till behandling:
1. APD-plan för utvändiga ytor samt för varje våningsplan
2. Redovisning av beslut fattade vid samordningsmöten mellan huvudentreprenör och underentreprenörer på bygget.Utvecklingsmetoden (RTG-metoden) går ut på att i ett antal steg ta fram ett användarvänligt gränssnitt, där den primära användarens (här=kollektivanställda och montörer) yrkesskicklighet och arbetsförhållanden styr utformningen av datordialog och skärmbilder. Denna användarcentrering behövs för att komma över de höga datatrösklarna i byggsammanhang.

Den modell som är framtagen illustrerar hur man kan använda en enkel persondator med ett grafiskt gränssnittbaserat system som ett verktyg för att underlätta arbetsplanering och kommunikation för platschef, arbetslag och underentreprenörer på ett bygge.