Projekt 11973 Avslutat Branschgemensam utredning Fuktskador i putsade, odränerade ytterväggar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utreda för- och nackdelar med putsade odränerad ytterväggar (så kallade enstegstätade ytterväggar), samt att ge rekommendationer till byggbranschen beträffande väggtypens användning.

Projektet bestod av följande delar:
1.I ett första skede togs informationsmaterial och preliminära branschgemensamma rekommendationer - baserade på det faktaunderlag som förelåg vid tillfället. Detta mycket angelägna arbete kommer att utfördes under tredje kvartalet 2007.
2. Kartläggning av omfattningen av fuktskadorna. Hur många byggnader har denna ytterväggskonstruktion, hur många har drabbats av skador, vad beror skadorna på och hur ser de ut?
3. Teoretisk genomgång av ytterväggskonstruktionen.
4. Praktisk genomgång av ytterväggskonstruktionen. Den praktiska utvärderingen gjordes bland annat genom laboratorieförsök på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
5. Åtgärdsförslag. I detta arbete ingick att formulera lämplig inventeringsmetodik för att bedöma omfattningen av skador och att i samverkan med byggbranschen ge förslag till åtgärder, både avseende lämplig omfattning, metoder och material.
6. Rekommendationer till branschen. Baserat på resultaten från projektet utarbetades rekommendationer för hur man skall åtgärda fuktskadade enstegstätade ytterväggar, och hur ytterväggar skall byggas fuktsäkert i framtiden.

Projektet utfördes under ledning av Ingemar Samuelsson vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Från byggföretagen deltar representanter från Skanska, NCC, JM, PEAB, Veidekke, WästBygg, Puts & Mur med flera. referensgruppen bestod av representanter från större fastighetsförvaltare, försäkringsbolag, materialtillverkare och putsentreprenörer.

Slutredovisningen utgörs av SP Rapport 2009:16 "Putsade regelväggar", Ingemar Samuelson och Anders Jansson, bägge SP (100 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare