Projekt 12563 Avslutat Branschgemensamma behov för prognoser av härdning och uttorkning i betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets syfte var att insamla branschens aktuella och framtida behov för lättanvända och branschgemensamma prognostiseringsverktyg för härdning och uttorkning i betongkonstruktioner.

Denna rapport utgör grunden i två programspecifikationer för branschgemensamma prognosverktyg för temperatur- och hållfasthetsutveckling respektive uttorkning av nygjutna betongkonstruktioner.

I rapporten har sammanställningar av branschens efterfrågan av – befintliga såväl som önskade – funktioner i dylika prognosverktyg. Sedan grundspecifikationen utarbetats – denna rapport – har flera parallella aktiviteter och händelser skett i och om kring det utvecklingen av ett alternativt flera branschgemensamma verktyg för prediktering av hårdnande betongs egenskaper samt cement och betongs uttorkningsegenskaper.

Exempelvis har ett fritt och branschgemensamt prognosverktyg för planering av betonggjutningar med avseende på temperatur- och hållfasthetsutveckling utvecklats under paraplyprogrammet Produktionsplanering Betong.

Verktygslådan Produktionsplanering Betong kommer framgent att kompletteras med en uttorkningsmodul för prediktering och planering av uttorkningen av en betongkonstruktion.

Vidare kommer Produktionsplanering Betong att kompletteras med ett verktyg för bedömning och planering av temperatursprickbegränsande åtgärder i hårdnande betongkonstruktioner.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Branschgemensamma behov för prognoser av härdning och uttorkning i betong", Bengt Ström, Betongkonsult, Fredrik Gränne, NCC, Ted Rapp, Sveriges Byggindustrier, Hans Hedlund och Peter Brander, bägge Skanska (29 sidor och 3 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt