Projekt 11162 Avslutat Bitumenbundna banvallar - möjligheter och konsekvenser, förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Förstudie syftande till att öka kunskapen inom området bitumenbundna banvallar. Har omfattat litteraturstudier, kartläggning av gjorda erfarenheter, jämförelser med traditionella konstruktioner samt analys av kvalitet, livscykelkostnader och nytta ur ett banhållarperspektiv. Samfinansiering med CDU, Centrum för forskning och utbildning i Drift och Underhåll av infrastruktur.
Slutredovisningen utgörs av rapporten "Asfalt i spårkonstruktioner - en förstudie", Roger Nilsson, Skanska, och Robert Karlsson, KTH (31 sid jämte bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare