Projekt 3170 Avslutat Återvinning och hantering av bygg- och rivningsavfall

Projekttid

Sammanfattning

Genom samverkan mellan beställare, utförare och myndigheter kan en mer miljöriktig restprodukthantering utvecklas till ett konkurrensmedel. Företag som utför rivningsuppdrag har dock saknat en översikt över lagstiftning och lokala bestämmelser som gäller rivning.

Syftet har varit att ta fram en praktisk handledning som orienterar om dagsläget och den troliga utvecklingen vad gäller rivning och återanvändning av byggmaterial i Sverige.

Arbetet har samordnats av Maskinentreprenörerna och utförts av Folke Sahlin, Ekoteknik AB med stöd från SBUF. I en referensgrupp har även deltagit Arbetarskyddsstyrelsen, Byggmästareföreningen Väst, EMSA, Naturvårdsverket, Riv-Tjänst AB och SYSAV. Mer än hundra kommuner har bidragit genom att sända in avfallsplaner, renhållningsordningar och taxor.

Handledningen ger en lättläst och välillustrerad
översikt över
- Bygg- och rivningsavfallet
- Några begrepp och definitioner
- Riksdagens beslut om avfall och dess mål
- Riksdagens miljöbeslut
- Naturvårdsverkets aktionsplan
- EU och miljön
- Vilka lagar gäller
- Lokala regler och föreskrifter
- Hur påverkar detta mig?
- Vart vänder jag mig?
- Framtidsvision och möjligheter.