Projekt 13884 Avslutat Förstudie - Individuell mätning och debitering eller åtgärdspaket?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Denna förstudie har analyserat möjligheter att bygga attraktiva affärsmodeller för energieffektivisering med hjälp av individuell mätning och debitering (IMD) av energi, och kombinationer av IMD och andra energieffektiviserande åtgärder. Ett viktigt syfte med den här förstudien har också varit att undersöka vilka förutsättningar det finns att ta fram affärsmodeller som erbjuder de fastighetsägare som berörs av den nya lagen.

Förstudien har funnit att följande fortsatta analys, information och forskning behövs:
 Ökad kunskap om och högre status för värmesystemet
 Otydligheter angående den nya lagen om IMD behöver klargöras
 Utred risken för energifattigdom
 Genomför vetenskapliga studier och mätningar i verkliga byggnader om värmevandring
 Se över om det behövs en standard för debitering av IMD
 Gör en seriös analys av vilken noggrannhet som erfordras för en rättvis debitering
 Undersök om affärsmodeller för IMD kan utgå från energideklarationerna
 Ta fram goda exempel om IMD för fastighetsägare

Affärsmodellerna bör omfatta lönsamma paket, en kombination av mätning och andra energieffektiviserande åtgärder med rutiner för affärsmodellerna; t.ex. med serviceavtal och tydliga mandat. Nya samverkanskonstellationer som utvecklar idéer och modeller som tar del i befintliga projekt behöver ta vid denna förstudie.

Projektansvarig
  • Bravida Sverige AB
Projektledare