Projekt 12947 Avslutat Utveckling av Jb-totalsondering för kostnadseffektivare kvalitetskontroll av jordförstärkning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Den vanligaste metoden i Sverige för kvalitetskontroll av kalkcementpelare är pelarsondering. För pelare längre än cirka 8 meter rekommenderas att en förborrning utförs eftersom pelarsonden lätt går ur pelaren. Förborrning utförs ofta med samma utrusning som med totalsondering.

Konceptuellt sätt så torde det finnas en korrelation mellan sonderingskraften för de två metoderna som är av intresse att studera. Om det föreligger en tillräcklig god korrelation, så är det möjligt att använda endast totalsonderingen vilket mer än halverar kostnaden för kontrollen.

Syftet med arbetet som redovisas i denna rapport är att verifiera tidigare utförda försök och kvantifiera korrelationen mellan de två metoderna. Försöken utfördes i relativt unga pelare med syftet att studera korrelationen då pelarna inte uppnått full hållfasthet. Försöken utfördes på tre testplatser i samband med de markförstärkningar med KC-pelare som utfördes inom projekt Nynäsbanan Vega - Ny pendeltågsstation. Totalt sonderades 39 pelare. Projektet bedrevs i samarbete mellan NCC, KTH och Trafikverket.

Resultaten visar att den största osäkerheten vid utvärderingarna är bedömning av stångfriktionen för totalsonderingen. I studien lyftes sonden varannan meter för bedömning av stångfriktionen men utvärderingen var inte entydig, det förekom stora variationer. Detta betyder att man bör bedöma stångfriktionen för varje enskild Jb-totalsondering.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utveckling av JB-totalsondering för kontroll av KC-pelare", Stafan Larsson, KTH, Gunnar Nilsson, Mälargeo, och Nenad Jelisic, Trafikverket (25 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt