Projekt 5012 Avslutat Kvalitet genom produktionsstyrning i specialföretag

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet är en fortsättning på det tidigare projektet Kvalitet genom företagsutveckling (se SBUF informerar 94:36) där en modell för företagsutveckling utvecklades och tillämpades i fem mindre specialföretag. Syftet har varit att utforma principer för produktionsstyrning som säkerställer kvaliteten i produkten och produktionsprocessen och som stimulerar specialföretagens och andra små och medelstora företags utveckling.

Med bidrag från SBUF har detta forskningsprojekt genomförts vid Inst. för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation, CTH, i samverkan med Betongsprutnings AB BESAB samt Plibrico AB och Byggmästareföreningen Väst. Tretton produktionsprojekt i de två medverkande företagen har följts från anbudsfas till överlämnandefas. Ett trettiotal personer har intervjuats. Övrigt material som ingått i studien är företagshandböcker, dokumentation från företagsinterna konferenser och material från företagens utvecklingsgrupper.

Rapporten ger förslag på en principiell utformning av en företagshandbok för produktionsstyrning. Handboken skall innehålla information om företaget och dess verksamheter. Innehållet grupperas i tre delar: manual, föreskrifter och anvisningar.

Manualen är avsedd att ge överblick och sammanhang och bör innehålla en översiktlig beskrivning av produktionsstyrningen. Föreskrifterna omfattar rutiner och regler som är tvingande för företagets medarbetare och innehåller information om
- analys och klassificering av uppdrag
- arbetsorder
- projektprogram
- kvalitetsplan
- riskanalys
- miljöplan
- start-upp-möte
- totalstudie (en typ av projektrapport som omfattar kartläggning av ett enskilt uppdrag)

Anvisningarna innehåller information om hjälpmedel som inte är tvingande men som visat sig vara användbara i företagets verksamhet. En kompletterande rapport med fokus på förändringsprocessen som sådan är planerad till hösten 1998.