Projekt 12373 Avslutat Vattenkemins påverkan på undermarksanläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Grundvattenkemisk påverkan har observerats vid ett ganska stort antal tunnelprojekt. I förekommande fall har dessa förändringar inneburit att vattnet fått nya kemiska egenskaper som har större potential att bryta ner stål- och cementbaserade konstruktionsmaterial. De grundvattenkemiska förändringarna drivs av att det sker inläckage i undermarksanläggningar. Dessa läckage innebär ökad grundvattenströmning, något som bland annat orsakar att vatten med nya egenskaper strömmar mot platsen för anläggningen. Som regel innebär detta också att grundvattenbildningen ökar på bekostnad av vatten som finns tillgängligt för ytavrinning och för vegetationen. Dessa ändrade hydrogeologiska förhållanden möjliggör också för att vattenkemiska processer sker på ett annat sätt än tidigare.

I rapporten presenteras en sammanfattning av två fältstudier som genomförts vid järnvägstunnlar under genomförandeskede. Studierna har gjorts i syfte att förbättra förståelsen för påverkan från undermarksanläggningar på hydrologi, hydrogeologi och vattenkemi. Målet var att skapa ett underlag för att förutse vilka förändringar som kan förväntas vid ett undermarksprojekt och kvantifiera dessa. Resultaten från de två studierna bekräftar att de geologiska förhållandena är avgörande för vilka förändringar som sker.

Projektet har givit värdefulla insikter om processförståelse som i sin tur ger underlag till konceptuella utgångspunkter för modellering. Nästa steg är att genomföra kopplad hydrokemisk numerisk modellering i prediktivt syfte för att bättre förutse eventuella nedbrytningsmekanismer på förstärkningsmaterial och installationer i tunnlar.

Slutredovisningen utgörs av forskningsrapporten "Grundvattenkemisk interaktion med undermarkanläggningar", Fredrik Mossmark och Lars O. Ericsson, bägge Chalmers, och Malin Norin, NCC (21 sidor och två vetenskapliga artiklar).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt