Projekt 3158 Avslutat Betongvält för vibrering av betongöveryta

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Betongmassans bearbetning och komprimering har en avgörande inverkan på den färdiga konstruktionens livslängd. För brobanor, farbanor och andra horisontella eller svagt lutande anläggningskonstruktioner är fortfarande gjutning och ytbehandling arbeten som är fysiskt påfrestande. Kvaliteten hos ytskikt utsatta för omgivningens påverkan är speciellt viktig för konstruktionernas beständighet. Formconsult har tagit fram vältar som är så lätta att de kan vandra på färsk betongmassa, samtidigt som ytan eftervibreras. En mindre prototyp har provats på bl.a. några av Vägverkets arbetsplatser.

Syftet har varit att vidareutveckla betongvälten för att
- åstadkomma en sprickfri och mycket tät yta (täckskikt),
- förbättra vidhäftningen mellan gammal och ny betong vid pågjutningar,
- klara mycket tunna pågjutningar med stålfiberbetong, samt att
- minska det tunga arbetet med att manuellt efterbehandla betongöverytan.

Med bidrag från SBUF har Siab i samverkan med Formconsult genomfört detta projekt. Kvalitetshöjande effekter har studerats i samband med fältförsök. Intervjuer har gjorts med arbetsledare, betongarbetare och specialiserade betonggolvläggare. Praktiska tester har gjorts vid
- utomhusgjutningar av busshållplatser och farbanor
- reparationer genom pågjutning av broytor och parkeringshusytor
- fiberarmerade tunna gjutskikt med låga vct.
En variant i form av en extremt lätt bandmaskin, som kan flyta även på färsk betongmassa av fullflytskonsistens, har utvecklats i projektet.
I rapporten presenteras erfarenheter från de olika fältförsöken med skisser och fotografier. Deltagande fackmän har funnit att utrustningen innebär att
- kvaliteten hos ytskikten hos de mest utsatta ytorna kan ökas genom tryckvibrering, vilket visats med en tunnsliptest
- förbättrad planhet kan fås vid gjutningar, även utomhus
- stålfibrer pressas ned i massan
- produktiviteten kan höjas genom enklare förfaranden vid vissa objekt
- arbetsmiljön kan förbättras.

I projektet har konstaterats att det är angeläget att enklare provningsmetoder för att påvisa kvalitetsnivån hos den bearbetade betongen utvecklas.