Projekt 13105 Avslutat Förstudie av prefabricerade multiaktiva fasadelement för energirenovering av flerbostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Informationsblad

Sammanfattning

För att uppfylla de svenska energi- och klimatmålen för år 2020 och 2050, måste det befintliga byggnadsbeståndet åtgärdas. Efter 50 år är byggnader från "miljonprogrammet" nu i behov av renovering, vilket utgör ett utmärkt tillfälle för energieffektivisering. I dag finns ingen utprövad kostnadseffektiv lösning för en övergripande energirenovering för flerbostadshus i Sverige.
Syftet med projektet var att utveckla ett kostnadseffektivt och storskaligt tillämpbart koncept för renovering av svenska flerbostadshus baserat på ett prefabricerat multiaktivt fasadelement, som ger förbättrad värmeisolering, ventilation med värmeåtervinning, värme och elproduktion från solceller. Denna typ av renoveringsåtgärd har inte testats i Sverige ännu.
Resultatet från forskningsprojektet är sex renoveringskoncept baserade på ett prefabricerat multiaktivt fasadelementsystem som, under vissa förutsättningar, skulle kunna vara kostnadseffektiva och minska energianvändningen med mellan 50–100%. Eftersom koncepten är baserade på prefabricerade fasadelement skulle de kunna vara storskaligt tillämpbara och därför kunna användas på potentiellt 150 000 svenska flerbostadshus. De sex koncepten baseras på fasadelement som innehåller tilläggsisolering med integrerade ventilationskanaler. I tre av koncepten ersätts tilläggsisoleringen av en inglasning vid balkongen.
Resultatet från analysen av miljöpåverkan visar att de olika renoveringskoncepten kan minska miljöpåverkan med 40-70%. Resultatet från den ekonomiska analysen visar att kostnadseffektiviteten är beroende på de förutsättningarna som ges av byggnaden. Alla renoveringskoncepten verkar vara ekonomiskt fördelaktiga för höghusbyggnaden, men för låghusbyggnaden finns det inget renoveringskoncept som är bättre än basfallet. Detta beror på två anledningar, den första är att låghusbyggnaden har en tegelfasad som behöver rivas innan fasadelementen kan installeras. Den andra anledningen är att låghusbyggnaden har större fasadarea i förhållande till boarean, det går helt enkelt åt mer fasadelement per boarea jämfört med höghusbyggnaden. Om man som fastighetsägare tror att energipriserna kommer att öka snabbare i framtiden än vad de gör idag bör man överväga nära nollenergi-koncepten. Om man skulle kunna motivera en hyresökning på 210 kr per månad och lägenhet för inglasade balkonger så bör man överväga inglasningskoncepten.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Förstudie av prefabricerade multifunktionella fasadelement för energirenovering av flerbostadshus", Stephen Burke, NCC, et al. (50 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare