Projekt 13077 Avslutat Eurokod 7 – Utförandestandarder inom geokonstruktioner.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet avsåg finansiellt stöd för planering och förberedelser av svenska entreprenörers aktiva medverkan vid omröstningar för revideringar inom nämnda utförandestandarder för geokonstruktioner.
Sverige behöver presentera och övertyga vikten av våra förhållanden och utföranden, vilket utarbetats med lång erfarenhet med våra geotekniska förutsättningar. Annars finns risken att vi får anpassa våra grundläggningsmetoder enligt sydeuropeiskt synsätt och grundläggningsförhållanden.
Det är av stor vikt att Sverige är mycket aktiv och kan stå upp för vårt utförande och bevaka så att övriga länder röstar eller tar bort metoder som anpassats till våra geotekniska förhållanden.

Sverige och Skandinavien är små i förhållande till övriga Europa. Våra geotekniska förhållanden med lös lera och hårt kristallint berg är ovanliga i övriga Europa. Vi har därför metoder som inte är självklara i andra delar av Europa. Av det skälet är det viktigt att vi är med och bevakar att ”våra” metoder och geotekniska förhållanden så vi inte tappar konkurrenskraft.

Det är viktigt att undersöka bärigheten för mark och berg samt andra egenskaper och uttrycka dessa på ett sådant sätt att de kan användas som underlag för dimensioner, markförstärkande åtgärder och liknande. Eftersom geologi, arbetssätt, undersökningsmetodik m.m. skiljer sig en hel del mellan länder, ansvarar kommittén för att bevaka de svenska intressena i det internationella standardiseringsarbetet. På så sätt kan arbetet ta hänsyn till våra geologiska förutsättningar likväl som våra utarbetade metoder och rutiner. Sverige och Norden har god kompetens inom mark- och bergmekaniken och ligger inom vissa nischer långt fram, vilket bör nyttjas för att få fram bästa möjliga standarder.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare