Projekt 6062 Avslutat Fukt i källare - ny handbok

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Grundläggning med källare är numera inte så vanligt som tidigare när källaren utnyttjades som förråd, pannrum, tvättstuga och dylikt. Behovet av sådana utrymmen har förändrats efterhand och källare används idag oftast som gillestuga, badrum, bastu eller hobbyrum. Dessa lokaltyper ställer dock högre krav på fukt- och värmeisolering än den gamla traditionella källaren.

Det är också vanligt att tilläggsisolera och inreda källare till bostadsutrymmen eller andra uppvärmda utrymmen med normalt inomhusklimat. Sådana tilläggsisoleringar har i många fall medfört fuktproblem i olika former. För att en tilläggsisolering av en källare ska lyckas måste stor omsorg läggas vid de fukttekniska frågorna.

Syftet med projektet har varit att ta fram en handbok för fukt i källare som på ett enkelt sätt sammanfattar det aktuella kunskapsläget beträffande nybyggnad, ombyggnad och renovering av källarkonstruktioner.

Med bidrag från SBUF och Byggrådet har arbetet utförts av Aug. Lundberg Byggnads AB i samarbete med avdelningen för Byggnadsmaterial, LTH, och Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP).

Den framtagna handboken grundar sig på tillgänglig litteratur, praktisk erfarenhet och projektgruppens egna bedömningar. Den sammanfattar tillgängliga kunskaper och rekommendationer med avseende på olika typer av källarkonstruktioner och är främst avsedd för projektörer och byggare.

Handboken är rikt illustrerad och är indelad i huvudavsnitten:
- Källarkonstruktioner
- Skador och problem orsakade av fukt
- Fuktbelastningar (markfukt, byggfukt, luftfukt inomhus, luftfukt utomhus, slagregn)
- Konstruktiv fuktsäkerhet
- Exempel på detaljutförande
- Renovering och tilläggsisolering
Handboken Källare ingår i skriftserien Fuktsäkerhet i byggnader. Tidigare har i denna serie utgivits elva skrifter som behandlar fuktsäkerhet ur olika byggnadstekniska perspektiv. Skrifterna säljs genom Svensk Byggtjänst.