Projekt 11289 Avslutat Egenskaper i övergångszonen mellan gammal betong och reparationsmaterial

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid CBI och KTH som syftade till att skapa ökad förståelse för egenskaper hos reparationsmaterialet och övergångszonen mellan gammal betong och reparationsmaterial samt dessa egenskapers påverkan på lagningars beständighet. Omfattade studier i laboratorium och i fält. Resulterade i underlag för anvisningar för utförande av reparation och underhåll som berör allt ifrån prepareringsmetoder av gammal betong till materialval.

Slutrapporten utgörs av licentiatuppsatsen "Chloride Transport and Reinforcement Corrosion in the Vicinity of the Transition Zone between Substrate and Repair Concrete", Pål Skoglund, KTH (43 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB, div Anläggning