Projekt 12180 Avslutat Bygginnovationen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

"Bygginnovationen" är ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar i sin helhet till att stärka den svenska byggnäringens konkurrenskraft såväl på den internationella marknaden som på den svenska marknaden genom att fokusera på förbättrad effektivitet. Programmet Bygginnovationen är uppdelad i tre faser och med en omslutning på 250 miljoner kronor där industrin står för hälften av investeringen.

Vinnova har beviljat ett forskningsanslag på 6 miljoner kronor för den första fasen som innefattar åren 2009 och 2010.

Projektets syfte var att:
- Förbättra byggsektorns effektivitet genom att dels skapa ett verktyg som tydliggör effektiviteten, dels i programmets senare skeden etablera forskning där vi kan få det största utbytet av investeringarna.
- Ändra byggsektorns image från den nu gällande att vi är ineffektiva och konservativa med målet att få samma status som den fasta industrin.
- Etablera ett samarbete med Vinnova för att öka byggforskningen och därmed möjligheterna att utbilda människor till vår sektor samt potentialen för en snabbare utveckling mot mer konkurrenskraftiga produkter.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Bygginnovationen I, slutrapport förstudie", Joakim Jeppsson, Skanska, och Ove Lagerqvist, Prodevelopment (26 sidor och 8 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare