Projekt 13301 Avslutat Ventilerade gröna tak – kunskapsuppbyggnad med avseende på fuktsäkerhetsaspekter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I Sverige ser vi ett ökat intresse bland byggherrar och fastighetsägare att uppföra byggnader som har gröna ytor på tak. Det finns många motiv till att använda gröna ytor på klimatskal. Några av dessa motiv är att toppbelastningen på dagvattennätet minskar i samband med störtregn, den biologiska mångfalden i städer ökar, gatuklimatet kan förbättras av ändrade ljud-, vind- och temperaturförhållanden och så vidare. I Sverige och internationellt finns det främst erfarenheter av att bygga gröna ytor på tunga oventilerade konstruktioner och flera genomförda studier avseende gröna ytor på tunga konstruktioner där fokus ligger på tätskiktets funktion. Eftersom vi i Sverige har en byggtradition med att bygga lätta konstruktioner, ofta med uteluftventilerade lösningar och ibland i kombination med användning av trä, så är det viktigt att också genomlysa hur gröna ytor på väggar och tak eventuellt kan appliceras på denna typ av ventilerade konstruktioner.


Projektet syftade till att ge aktörer i byggsektorn kunskap om hur växter och växtsubstrat på ventilerade tak kan komma att inverka på byggnaden och dess fuktsäkerhet. Med denna kunskap som stöd kan projektering och produktion av gröna lösningar utvecklas att bli fuktsäkrare.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Gröna Klimatskal - Fukt och brand", Carl-Magnus Capener och Lukas Lång (delen om byggnadsfysikaliska egenskaper) och Johan Anderson (delen om brandegenskaper). Rapporten består av 23 sidor.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare