Projekt 2018 Avslutat Datorstödd anläggningsproduktion med hjälp av GIS

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

GIS (Geografiska Informations System) är en databasteknik med möjlighet att beskriva information grafiskt. Ett användningsområde är att geografiskt hålla reda på var vägar och hus ligger, därav namnet, men om man bortser från den grafiska presentationen av informationen så fungerar GIS som vilken databas som helst.

Rent teoretiskt kan man med hjälp av GIS till exempel studera materialflödet till och inom ett byggprojekt. Man kan analysera lämpliga leveransstorlekar och med vilken frekvens material skall anlända. Ritningar som visar det dagliga materialflödet kan upprättas så att det snabbt går att överblicka materialleveranser, -förbrukning och -lager. Man kan även studera det aktuella behovet av, och tillgången på, arbetskraft. I en och samma databas kan ett stort antal byggprojekt lagras som kan tjäna som referensobjekt till andra byggen och ge stöd för arbetet. Dels i form av geometrisk information, men även information om när olika saker inträffade, hur länge man utförde ett visst moment eller hur mycket av något som gick åt.

Syftet har varit att undersöka möjligheterna att utnyttja GIS som ett hjälpmedel för att styra produktionen vid anläggningsprojekt. Med bidrag från SBUF har arbetet utförts av Skanska Software AB i samarbete med FoU-Syd, Lunds Tekniska Högskola, NCC AB och Skanska Anläggning AB.

I ett första steg studerades ett par vägbyggen i Halland och Blekinge för att se vilka uppgifter som kan läggas in i ett GIS. I ett andra steg bedrevs projektet på ett vägbygge i Norra Varalöv - Åstorp utanför Ängelholm. Alla åtgärder på arbetsplatsen, som var intressant för produktionsstyrningen, följdes och lades in i ett GIS. Det avsåg bland annat registrering av inkommande material, maskiner och verktyg, lagring av ritningar och beräkningar, grafisk uppföljning av projektets tidplan samt uppritning av kopplingsscheman för temporära eldragningar, teledragningar och VA-ledningar.

Projektet har visat att den mesta information som krävs för projektstyrning är möjlig att lagra i ett GIS eftersom informationen nästan alltid är lägesbestämd. På de arbetsplatser som projektet har genomförts har även intresset varit stort för det verktyg för projektstyrning som ett GIS skulle kunna bli. Praktiskt sett finns dock många problem att övervinna, tekniska såväl som juridiska.

Att använda GIS för att styra ett projekt skall inte ta längre tid än att göra det på något annat sätt och därför får inte lagringen av information ta någon extra tid på grund av konvertering av filer etc. För att koppla ett GIS till produktionen krävs alltså att de uppgifter man hanterar är i form av elektroniska data. På arbetsplatsen behöver således fler moment datoriseras samt att även leverantörer, beställare, konsulter och kontrollanter använder datorer i sitt arbete, och att informationen systematiseras på ett tillrättalagt sätt.

Rapportens slutsats är att det ännu är för tidigt att använda GIS inom byggproduktionen. Först och främst för att det finns många bra och användbara program som man först måste lära sig att hantera, till exempel MS Excel och MS Project. När och om man finner begränsningar i användningen av dessa kan man kanske gå vidare och lägga samman alla data i ett GIS. De GIS som för närvarande finns på marknaden är dock för tröga eller svåra att använda. I takt med att prestandan ökar, priserna sjunker och man blir mer van att arbeta med datorer så blir GIS mer och mer intressant.

Rapporten Datorstödd anläggningsproduktion med hjälp av geografiska informationssystem kan hämtas från www.skanskasoftware.com