Projekt 12852 Avslutat Prognostisering av sättningar vid hög uppfyllnad i Högbytorp. Jämförelse numeriskt – analytiskt samt uppmätta sättningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I detta arbete har en jämförelse mellan två olika beräkningsmodeller för sättningar gjorts. Den ena modellen är Soft Soil Creep som finns implementerad i det finita element-baserade mjukvaruprogrammet Plaxis 2D AE. Den andra modellen är Chalmersmodellen som finns implementerad i programpaketet Novapoint GS Settlement.
Huvudmålet var att se hur sättningar, inklusive krypsättning, påverkar sättningsförloppen utifrån de två olika modellerna. Detta jämfördes sedan med verklig uppmätt sättning som pågått under 1,5 år.
Sättningsberäkningar har genomförts på två utvalda sektioner. Den första sektionen har valts så att en jämförelse med verklig uppmätt sättning varit möjlig. För den andra sektionen har endast de två beräkningsmodellerna jämförts. Huvudsyftet för den andra sektionen var att få så stor sättning som möjligt. Sättningen är beräknad över 100 år.
Båda modellerna prognosticerade större sättning än den verkliga sättningen. Det kan också tilläggas att 1,5 år av mätning kan vara något för kort tid för att dra några slutsatser om framtida sättningsutveckling.

Slutredovisningen utgörs av examensarbetet "Prognostisering av sättning från hög uppfyllnad i Högbytorp", Ferencz Suta, KTH (69 sidor och 2 bilagor).

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare