Projekt 12989 Avslutat Tätande Renoveringssockel

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Renoveringssockeln är en golvlist som är avsedd för renoveringar. Den spikas eller limmas utanpå den befintliga golvlisten och gör det möjligt att foga befintlig golvlist i överkant och underkant innan montage. Renoveringssockeln har även ett utrymme för att dölja kablage och har enligt tillverkaren även kortare montagetiden då montaget kan ske mot den gamla listen istället för direkt mot väggen som ofta är av betong. Dessutom behöver den gamla listen inte rivas ut.

Syftet med den här undersökningen var att testa Renoveringssockelns inverkan på lufttätheten, samt konsekvenserna för uppvärmningsbehovet på grund av oönskat luftläckage, vid montage av Renoveringssockeln i samband med renovering av miljonprogramshus.

Om 31 % (plus/minus 10 %) av det totala uppmätta luftflödet, vid tryckprovningen före det att befintlig list har fogats och Renoveringssockeln monterats, antas passera genom ytterväggen kan följande slutsatser dras:

- Minskningen i luftläckage genom ytterväggen på grund av fogning av befintlig list och montage av Renoveringssockel är mellan 12 % och 24 %.

- Minskningen i energianvändning på grund av minskat luftläckage genom fogning av befintlig list och installationen av Renoveringssockeln är för ett representativt flerbostadshus i Göteborgsområdet mellan 10 och 12 kWh/m2 och år, det vill säga energiförlusterna på grund av luftläckage har minskat med mellan 12 % och 23 % i det beräknade fallet (enligt AIM-2 modellen).

På grund av testets begränsade omfattning samt den stora osäkerheten kring antagandet om andelen av uppmätt luftläckage som går genom ytterväggen så skall dock resultaten enligt ovan endast betraktas som grova indikationer på den verkliga minskningen av luftläckage och uppvärmningsbehov.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Mätning av lufttäthet och beräknad inverkan på energianvändning vid användning av Renoveringssockeln", Staffan Sjöberg och Duncan Watt, båda Chalmers (nio sidor och en engelsk översättning).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare