Projekt 13039 Avslutat Klimatskalets yttre lufttäthet - energieffektivitet och fuktsäkerhet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet behandlar lätta klimatskalen med isolermaterial som har hög luftgenomsläpplighet och där andra lufttätande skikt har stor betydelse. I rapporten behandlas dessutom endast lösningar där fasadbeklädnaden har en ventilerad spalt på insidan. Hypotesen är att ökad fokus på yttre lufttäthet i lätta klimatskal förmodligen är en möjlighet att ytterligare sänka energianvändningen och förbättra lufttätheten. Metoden är ännu inte allmänt tillämpad i Sverige. En central frågeställning är om detta kan medföra risker avseende fuktsäkerhet i konstruktionen. Syftet med projektet är att lyfta och utvärdera möjligheterna med utvändigt lufttäta klimatskal, både vid nyproduktion och vid ombyggnad där klimatskalet skall uppgraderas.
Erfarenheter har hämtats från Norge där man idag i viss utsträckning tillämpar tekniken att bygga yttre lufttäta vindskydd och varifrån erfarenheterna som fångats är goda. Beräkningar avseende fuktsäkerhetsaspekter har också utförts inom ramen för projektet. Erfarenheter, litteraturstudier och beräkningar av fukt visar att man kan bygga fuktsäkra och energieffektiva klimatskal med yttre lufttätande vindskydd. En fuktsäkerhetsprojektering måste alltid utföras då ett nytt skikt tillförs en befintlig konstruktion. Rätt projekterad och rätt monterad kan ett yttre lufttätande skikt utföras med en bibehållen fuktsäker konstruktion. Det finns också uppenbar risk att fuktsäkerheten äventyras om förutsättningar inte kartläggs, man inte har en fuktsäkerhetsprojektering och om montage utförs fel.
Exempelvis bör följande beaktas:
- Det yttre lufttätande skiktet är tillräckligt diffusionsöppet. Fuktberäkningar bör utföras.
- Vid risk för inbyggd fukt eller vid renovering av klimatskal som är fuktiga ökar risken för fuktrelaterad problematik.
- Inläckande fukt utifrån är alltid en stor fuktrisk för en konstruktion och i detta fall med ett vindskydd som, förutom att den erbjuder en lufttät konstruktion, kan medföra en något högre diffusionstäthet. En ökad diffusionstäthet ökar fuktrisken ytterligare.
- Tryckfall över lufttätt vindskydd behöver beaktas. För lufttätt vindskydd kan det under vissa fall vara så att konstruktionen under byggtiden, eller för vissa delar under driftskedet, kommer att fungera som enstegstätad lösning med stor risk för inläckage av regnvatten. Detta behöver beaktas och åtgärdas för att undvika inträngande vatten till väggstommen och känsliga delar.
Den yttre lufttätheten kan bidra till att både anblåsning och genomblåsning av isolerskiktet undviks, och därmed ökar ett lufttätt vindskydd möjligheten att isolerskiktet får den funktion som var planerad och projekterad. Detta i sin tur bör kunna bidra till att minska glappet mellan projekterad och uppmätt energianvändning.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Klimatskälets yttre lufttäthet - energieffektivitet och fuktsäkerhet", Eva Sikander, Carl-Magnus Capener och Alan Esad, samtliga SP (72 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare