Projekt 13452 Avslutat Normalisering av energianvändning - förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

För att kunna fastställa en byggnads energiprestanda i drift och för att identifiera prestandaavvikelser behöver uppmätt energianvändning normaliseras. Detta görs genom att korrigera uppmätt energianvändning för avvikelser som förelegat vid mätning jämfört med de förutsättningar som antagits vid projektering.
I slutet av 2016 publicerade Boverket föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN 1, som uppdaterades och i dag är BEN 2 gällande. BEN innehåller två övergripande metoder för att normalisera uppmätt energianvändning, där det är möjligt att välja en av dessa. En stegvis/statisk metod där olika korrigeringsfaktorer används för att korrigera uppmätta värden och en dynamisk metod där korrigering baseras på förhållandet mellan en energisimulering för faktiska förutsättningar och en för projekterade förutsättningar.


För att skapa underlag för vidareutveckling av dessa metoder har en förstudie genomförts. Syftet har varit att identifiera viktiga områden/parametrar som kan vidareutvecklas med avseende på normalisering. Arbetet har bedrivits genom arbetsmöten, litteraturstudier och en workshop.


Resultatet visar att det finns ett stort antal parametrar som påverkar en byggnads energianvändning och att Boverkets statiska metod inte tar hänsyn till dessa fullt ut. Samtidigt är Boverkets statiska metod den mest kompletta statiska metod som identifierats under studien. Den dynamiska metoden, som kan användas i BEN och Sveby, kan ta hänsyn till så många brukarrelaterade parametrar som det finns mätunderlag för.


Det finns behov för vidareutveckling av metoder för normalisering, främst gällande:
- Förtydligande kring dynamisk normalisering
- Utveckling av statisk metod, främst avseende
o Luftflöden
o Inomhustemperatur
o Driftstider
o Personnärvaro
o Vädring
o Elinternlaster
o Utomhusklimat, främst utomhustemperatur och solstrålning


Ovanstående bör undersökas för olika energieffektiva byggnader eftersom det tydligt framgått att byggnader med lågt energibehov jämfört med byggnader med stort energibehov påverkas olika när olika parametrar varierar.
En viktig fråga är också med vilken noggrannhet som önskas för normaliseringen och vilka krav på mätunderlag som blir en följd av detta.

Slutredovisningen utgörs av förstudierapporten "Normalisering av uppmätt energianvändning i byggnader", Björn Berggren, Skanska (35 sidor med bilaga).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare