Projekt 14313 Pågående Strålningsvärdets påverkan av bergmaterialets fukthalt

Projekttid

Sammanfattning

Byggbranschen möter succesivt ökande krav kring resurshushållning och att minimera miljö- och hälsorisker förknippat med användningen av olika material. En viktig parameter är om bergmaterialet som används inte avger för höga strålningskoncentrationer. För att kunna uppnå branschens mål om hållbar materialanvändning krävs en löpande kontroll av bergmaterialets egenskaper och att de analyser vi utför är tillförlitliga. Mätning av strålning begränsas i dagsläget av vädret. Det finns empiriskt stöd för att mätresultaten varierar beroende av väder men det är inte klarlagt vilka parametrar som påverkas av fukthalten och i vilken omfattning.

I bergmaterialbranschen finns en erfarenhetsbaserad konsensus om att resultaten påverkas av fukthalten i materialet, vilket utgör en begränsning för när och hur ofta mätningar kan utföras. Föreliggande projekt syftar till att undersöka om och hur materialets fuktighet påverkar uppmätta strålningsvärden.Med en väderoberoende mätningsmetodik kan strålningsmätningar utföras direkt vid beställning och analyssvar levereras snabbare.

Vinsten för projektutvecklare och entreprenören blir att styrning av produktionen och försäljningen kan optimeras. Detta är en viktig del i vårt gemensamma ansvar att förvalta de naturresurser vi har på ett hållbart sätt och därför av intresse för hela vår bransch. Projektet genomförs i fem etapper och referensgrupp kommer att vara inkluderad under projektets gång.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare