Projekt 11833 Avslutat Förstudie till "Bygga med Glas - Beslutsunderlag för tidiga skeden"

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

En förstudie till ett eventuellt kommande projektet som skall syfta till att skapa ett verktyg för att i tidiga skeden kunna identifiera möjligheter och begränsningar med glas i byggprojekt. Målsättningen är att verktyget ska ge en samlad bild och möjliggöra känslighetsanalys av vald lösning. Förstudien syftade till att identifiera de frågor som måste lösas och utforma en plan för hur det skall gå till. Samarbete med ledande glastillverkare.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare