Projekt 11588 Avslutat Massundanträngning i samband med pålning i lera

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka och kartlägga markrörelser i samband med arbeten med Götatunneln. Har omfattat mätningar av rörelser, portryck m m samt datorsimuleringar av massundanträngning med FE-programmet PLAXIS. Har utförts i samarbete med Chalmers. Samfinansiering med Göteborgs Hamn och Vägverket.

Redovisningen utgörs av examensarbetet Massundanträngning i samband med pålning i lera, Julia Jonsson och Anna Kristiansson, Inst för geologi och geoteknik, Chalmers Tekniska Högskola (74 sid samt bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB, Grundläggning Väst
Projektledare