Projekt 12535 Avslutat Nationellt innovationsprogram - Bygginnovationen II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det övergripande syftet med Bygginnovationen II är utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk byggsektor. Det ska bland annat ske genom att brygga gapet till högskole- och universitetssektorn och därigenom främja kommersialisering av kunskap, lösningar och forskningsresultat samt förbättra samverkan mellan byggsektorn, instituten och samarbetsorganisationen Sveriges bygguniversitet.

Bygginnovationen II ska bidra till ökad produktivitet och effektivitet, och skapa mätbar sysselsättnings- och omsättningstillväxt i de svenska byggföretagen. Tillväxten ska ske på ett sådant sätt att jordens resurser inte utarmas och föroreningar till luft, mark och vatten inte degraderar ekosystem och livsmiljö, så kallad grön tillväxt.

Bygginnovationen II ska stärka svenskt byggandes konkurrenskraft på en internationell marknad, och genom förbättrad samverkan mellan industrin, instituten och akademin skapa en attraktivare forskarmiljö inom universitet och högskolor och ett tillstånd där företagen i högre utsträckning efterfrågar forskarutbildad personal.

Den administration som nu måste skapas för att driva programmet samfinansieras av byggsektorn till 50 % bland annat genom bidrag från SBUF (föreliggande projekt).

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare