Projekt 12119 Avslutat Hållbar efterbehandling inför byggande på förorenade områden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektets syfte har varit att:
1. I enlighet med behoven hos såväl byggbolag som tillsynsmyndigheter och övriga samhället utveckla ett väl strukturerat verktyg för identifiering av kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara efterbehandlingsåtgärder inför byggande på förorenade områden.
2. Utveckla detta verktyg utifrån tillämpning och utvärdering av framtagna metoder för kostnads-nyttoanalys (KNA) och multikriterieanalys (MKA).
3. Ge goda exempel på tillämpningar av exemplifieringar av verktyget för val av efterbehandlingsinsatser.
4. Att utveckla en metod för ekonomisk projektrisk-bedömning (PRA-metoden) ur projektägarperspektiv. Metoden ska kunna inkluderas i hållbarhetsanalyser inom ramen för Sustainable Choice Of REmediation - SCORE.

Detta görs genom att
1. Identifiera projektriskkategorier för saneringsprojekt som utförs före byggnation.
2. Visa genom ett lämpligt fallstudieexempel hur PRA-metoden fungerar.
3. Visa hur resultatet av utvärderingen med PRA-metoden är en del i SCORE.

PRA och SCORE är i linje med aktuella trender och arbetet med hållbarhet i byggföretag, som till exempel användningen av certifieringssystem som BREEAM, LEED och CEEQUAL. Resultatet av fallstudien visar vilket alternativ som har störst chans att leda till en hållbar utveckling och den vidare analysen med PRA visar vilket alternativ som har den lägsta genomsnittliga riskkostnaden, den högsta sannolikheten att ha den lägsta riskkostnaden och hur riskkostnaderna fördelas mellan projektriskkategorierna. PRA är en strukturerad och transparent metod för hantering av projektrisker och en viktig del av en hållbar bedömning av saneringsalternativ. Det finns stora fördelar för ett riskhanteringsteam i ett saneringsprojekt att använda metoden och i framtiden kunde man med fördel vidareutveckla metoden för användning i större infrastrukturprojekt. PRA-metoden hjälper framförallt användaren att prioritera mellan riskreducerande åtgärder. Resultaten av SCORE- och PRA bedömningarna fungerar både som beslutsstöd för entreprenörer, andra i saneringsbranschen (exempelvis konsulter) och tillsynsmyndigheter. Resultatet kan också användas för kommunikation internt i ett projekt företag eller extern mot till exempel tillsynsmyndigheten eller annan intressent.

Slutredovisningen utgörs av licentiatavhandlingen "Economic Project Risk Assessment for Sustainable Choice Of REmediation (SCORE) in Construction Projects", Petra Brinkhoff, Chalmers och NCC (80 sidor, 3 vetenskapliga artiklar och svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare