Projekt 12116 Avslutat Brukarindata vid beräkning av specifik energianvändning i nya kontorsbyggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Nya byggregler för energianvändning har medfört ett behov att ta fram branschförankrade metoder och riktlinjer för hur energifrågorna ska hanteras i byggprocessen. Inom det så kallade SVEBY-projektets pilotstudie definierades 16 delprojekt för att försöka säkerställa lika förutsättningar och träffsäkerhet i energiberäkningar, utforma avtalsmallar samt verifiera uppnått resultat, det vill säga hela kedjan från beräkningar i tidiga skeden till färdig verifiering två år efter byggnaden tagits i bruk.
Föreliggande projekt anslöt till SVEBY-projekt "Indata för beräkning av specifik energianvändning i kontorsbyggnader".
Projektet syftade till att ta fram och förankra indata till energiberäkningar avseende standardiserat brukande av nya kontorshus. Indata sammanställdes så att de till exempel kan användas i samband med beräkning av specifik energianvändning för uppfyllande av Boverkets Byggregler.
Avsikten med projektet var att ta fram, analysera, och förankra indata för standardiserat brukande i kontor och att presentera dem i sådan form att de kan användas i de vanligaste beräkningsprogrammen.
I projektet ingick även att föreslå och förankra gränsdragningar mellan verksamhetsel och fastighetsel, komfortkyla och processkyla, samt en känslighetsanalys på indatas betydelse för slutresultatet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Brukarindata för energiberäkningar i kontor - vägledning", Per Levin, Projektengagemang Energi & klimatanalys (29 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska kommersiell utveckling Norden
Projektledare