Projekt 12894 Avslutat Utveckling och validering av modell för att prediktera mögelväxt i byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid Lunds Tekniska Högskola.

I projektet har en mögelmodel ursprungligen utvecklad av Skanska
(m-modellen) och den metod som används av RISE (GLC-metoden) testats på data från både lab- och fältmätningar. De några månader långa labmätningarna gjordes i klimatkammare på RISE och fältmätningarna gjordes i 12 byggnader under cirka 30 månader. Resultaten har sedan använts för att testa om m-modellen och GLC-modellen kan förutsäga när det kommer att bli mögel. Båda metoderna fungerar för att skilja på (torra) fall utan mögel och (fuktiga) fall med betydande mögeltillväxt. Tyvärr kunde vi
inte hitta mögelresistans-parametrar för de olika materialen som skulle kunna användas tillsammans med m-modellen. Detta kan bero på att m-modellen inte kan förutsäga mögeltillväxt tillräckligt väl, men kan också bero på att denna typ av försök har stora felkällor, till exempel var RH-sensorerna inte så stabila som vi hade önskat. Isoterm kalorimetri har utforskats och är en intressant metod för att i detalj studera hur till exempel uttorkning påverkar en svamps aktivitet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utveckling och validering av modell för att prediktera mögelväxt i byggnader", Pernilla Johansson, RISE, Lars Wadsö och Sanne Johansson, bägge LTH, Thomas Svensson, Thomas Svensson Ingenjörsstatik, och Bengt Bengtsson, Skanska (51 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare