Projekt 5027 Avslutat Trafiksäkerhet vid drift och underhåll

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

NCC Anläggning har under åren 1994-96 svarat för drift och underhåll av det statliga vägnätet i driftområdena Finspång och Motala. Här ingår genomfarten genom Tjällmo, där väg 211 utgör länk mellan riksväg 36 och riksväg 51. I Tjällmo bor cirka 600 personer. Trafiken genom samhället är ca 2.500 ÅDT. Syftet har varit att skapa en trafikmiljö i Tjällmo där utformningen av vägmiljön gör att trafikanterna naturligt sänker sin hastighet och tar hänsyn till oskyddade trafikanter, samtidigt som drift och underhåll kan utföras till rimliga kostnader. Rapporten är avsedd som idébank för nya projekt.
Med bidrag från SBUF har en arbetsgrupp med representanter för NCC, Vägverket och Tyréns Infrakonsult genomfört projektet. Vid ett första möte med de boende i Tjällmo utdelades en enkät som gav god respons. Kontakter togs med det lokala näringslivet och länstrafiken. Ett möte hölls med årskurs 4-6 i Tjällmo skola. Trafikmätningar gjordes. Flera andra trafiksäkerhets- och miljöprioriterade genomfarter i sydöstra Sverige studerades på plats.
Generellt bör körbanebredden minskas från 8 till 6,5 m i Tjällmo (jämför figurerna). För att få trafikanter att uppmärksamma infarterna till samhället föreslås en sidoförskjutning av trafiken, s.k. chikan med någon form av plantering eller välkomnande arrangemang. Speciella åtgärder i olika konfliktpunkter är till exempel
- varningsljus
- upphöjda övergångsställen
- planteringar
- stängda utfarter
- flyttade utfarter
- flyttade busshållplatser

Erfarenheterna från Tjällmo har lett till bland annat följande råd:
- Klara ut den demokratiska processen
- Lyssna till ortens sed och särdrag
- Kontakta skola, näringsliv, lokaltrafik
- Ta hänsyn till att mognadsprocessen hos omgivningen tar tid
- Kalkylera driftskostnaderna
- Blanda inte för många material
- Utför gröna ytor med hög standard
- Kvalitetssäkra trafiksäkerhet och miljö
- Handikappanpassa
- Ta tidig kontakt med alla ledningsdragande verk