Projekt 11405 Avslutat Byggsektorns utvecklingsbehov inom managementområdet

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Projektet syftade till att skapa kunskap om vilka managementfrågor som dagens aktörer inom byggsektorn anser vara viktigast. Har omfattat en större enkätundersökning riktad till företagsledare och mellanchefer i olika aktörsgrupper samt kompletterande intervjuer.

Resultaten presenteras i rapporten Byggsektorns utvecklingsbehov inom managementområdet, Johan Alte, Jan Bröchner, Per-Erik Josephson, CMB, Inst f service management, Chalmers (37 s inkl bilagor), samt i en populärvetenskaplig sammanfattning (8 s).

Projektansvarig
  • SBS Entreprenad AB
Projektledare