Projekt 2076 Avslutat Tät asfalt för flygplatser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

När man bygger flygfält krävs att beläggningen skall vara tät för att hindra att grundvattnet förorenas. Problemet är de kemikalier som används för avisning av flygplanen samt glykolspill från dessa. Eftersom asfalt normalt är vätskefrånstötande kan den användas för att skapa täta konstruktioner. I framtiden kan man vänta sig att liknande krav kommer att ställas på ytor för deponier eller vägar som går igenom områden med vattentäkter. Syftet har varit att undersöka möjligheterna att lägga in täta skikt i en asfaltöverbyggnad för att hindra kemikalieblandat vatten att tränga ned till grundvattenytan.

Med bidrag från SBUF har Skanska Stockholm AB i samarbete med Luftfartsverket och Nynäs AB genomfört projektet. I en referensgrupp har dessutom NCC, Pavement Consult och Stockholm Arlanda flygplats medverkat. SP har utfört och analyserat borrprov på Arlanda, och VTI har undersökt beständighet hos asfaltprover. Luftfartsverket har stött ett större fältförsök 1993-95 på Umeå flygplats med olika tätskikt:
- polymerbitumenbeläggning med tätningsduk
- SAMI-(Stress Absorbing Membrane Interlayer)-beläggning
- SAMI-beläggning med tätningsduk
- polymerasfaltbetong
- polymergjutasfalt
- referensyta, med klisteremulsion

Laboratorieprovningar av uttagna prover har kompletterats med konstruktionsberäkningar för att undersöka risken för skadliga deformationer.

Polymermodifierad gjutasfalt och SAMI-beläggning med polymermodifierat bindemedel visade sig vara täta vid belastning upp till 1 meter vattenpelare. Båda dessa typer bör kunna användas för flygfält. SAMI-beläggningen bör placeras minst 10 cm ner i konstruktionen, medan gjutasfalten bör kunna placeras något högre upp. För deponier med höga vätsketryck bör gjutasfalt användas.