Projekt 13161 Avslutat Stabilitet hos asfaltbeläggningar - med inriktning mot inverkan av stenmaterialets kornstorleksfördelning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet presenterat i denna avhandling har undersökt inverkan av
stenmaterialets sammansättning på permanenta deformationer hos bitumenbundna
lager. I den teoretiska delen har existerande modeller studerats och vidareutvecklats
till en mer generaliserad modell (gradation-based framework) i syfte att
karaktärisera asfaltbeläggningar baserat på stenmaterialets sammansättning.

Parametrarna från modellen har sedan använts för att prediktera provade
asfaltbeläggningars funktion. I gradation-based framework identifieras två
strukturer: den primära strukturen, som ger lastbärande kapacitet, och den
sekundära strukturen, som bidrar med stabilitet och hållbarhet.

Den experimentella delen har huvudsakligen fokuserat på att prova antagandena i den teoretiska modellen med avseende på kornstorleksfördelning och form. Två serier har testats, en med varierande kornstorleksfördelning och en med varierande flisighetsindex.

Resultat från den första provningsserien visar att hela stenmaterialets
fördelning, särskilt den grova fraktionen, har ett signifikant inflytande på permanent
deformationer mätt med wheel tracking test. I den andra serien beaktades
inverkan av partikelform genom att variera flisighetsindex på 5, i övrigt identiska,
asfaltmassor. Resultat från wheel tracking test visade inget inflytande från
flisighetsindex på resistensen mot permanenta deformationer.

Sammanfattningsvis uppvisar den primära strukturen viss korrelation med
permanenta deformationer, dock inte statistiskt signifikant. Istället, visar de
empiriska resultaten i denna studie en signifikant linjär korrelation mellan resistens
mot permanenta deformationer och den totala grova fraktionen av kornkurvan,
oberoende av flisighetsindex.

Projektansvarig
  • NCC Roads
Projektledare