Projekt 13302 Avslutat Proportionering av slaggasfalt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Tillvaratagandet av biprodukter från tillverkningsprocesser med syfte att vidareanvända dessa i andra applikationer bidrar till resurseffektivitet. Ett maximalt nyttjande av jordens resurser genom hela dess livscykel främjar ett miljömässigt hållbart samhälle. Slagg, som är en biprodukt vid ståltillverkning, har ur ett vägkonstruktionsmässigt perspektiv goda egenskaper. Slagg är slittåligt och har en god bärighet samt bindande förmåga. Inom tidigare projekt har det påvisats att slagg som alternativt ballastmaterial i bitumenbundna beläggningar har stor potential. Däremot har det även visats ett behov av att optimera proportionering av slaggbaserade asfaltmassor då dessa generellt har höga hålrumshalter jämfört med konventionell massa (ABb 16).

Syftet med projektet var att undersöka om en proportioneringsmetodik där ingående materials densitetskillnader tas i beaktande i kombination med att bitumenhalten baseras på volymprocent är mer fördelaktigt för slaggasfaltmassor. Förhoppningen var att kunna öka packbarheten samt förbättra deformationsmotståndet för slaggasfaltmassor. Inom ramarna för projektet undersöktes fyra slaggtyper från fyra olika producenter.

Resultaten för de optimerade slaggmassorna med avseende på hålrumshalt och kohesion är i nivå med den konventionella AG-massan baserad på stenballast. Det är däremot utmärkande att dessa resultat uppnås med betydligt mindre tillsatt mängd bitumen. Detta är i sig en vinst ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utvärdering av volymbaserad proportionering av slaggasfalt", Tove Kristensson och Anders Gudmarsson, bägge Peab (26 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Asfalt
Projektledare