Projekt 13427 Avslutat Effekt av miljövänliga transporter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Sverige har bland de högsta tillåtna fordonsvikter samt fordonslängder i världen. Dessa tunga transporter är bra för klimatet och konkurrenskraften men ökar behovet av bärkraftiga vägar. 2018 infördes en ny bärighetsklass, BK4, för 74 tons fordon.

För att kunna upplåta fler vägar till BK4 behöver vägöverbyggnadens strukturella tillstånd värderas och säkerställas för de tyngre och längre fordonen, s.k. HCT-fordon (High Capacity Transport för godstransporter). Följande generella slutsatser kan dras:

 HCT-fordon är både miljövänliga och kostnadseffektiva.
 Rullande bärighetsmätning (RWD) är ett mycket bra komplement till befintliga analysmetoder för att värdera en vägkropps tillstånd.
 RWD-data bidrar och kompletterar befintliga mätningar så att en ökad kunskap och förståelse av tillståndet i vägkroppen kan erhållas.
 RWD mäter deflektionen kontinuerligt med en upplösning ner mot 1 𝜇m.
 Förutom deflektionsdata kan potentiellt ett antal andra tillståndsmätningar utföras samtidigt (IRI, Georadar, sprickdetektering, spårbildning, textur med flera).
 RWD detekterar och särskiljer partier med låg respektive hög bärighet.
 RWD-mätningar behöver ingen avstängning och påverkar inte trafiken då mätningar utförs i ca 80–100 km/h.
 Kunskap erhållen från denna studie kan bidra till en ökad förståelse om mer optimala strukturella åtgärder i tid och rum.
 Resultat av RWD-mätningar.
 LVE-analys kan efterlikna uppmätta töjningsnivåer i vägöverbyggnaden.
 Det finns en stor variation på, SCI300, uppmätta vägsträckor.
 Moderna analysverktyg bör beaktas för djupare analys av vägars bärighet. Fortsatta mätningar med RWD bör beaktas på vägnätsnivå för att identifiera partier som behöver underhållsåtgärder inför uppgradering till BK4. RWD
mätningar bör kombineras med GPR-mätningar för att erhålla tjockleken på
asfalten och överbyggnaden som helhet, samt möjliggöra vidare analys.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare