Projekt 13427 Pågående Effekt av miljövänliga transporter

Projekttid

Sammanfattning

Tillgängligheten av effektiva och miljövänliga person- och godstransporter är en viktig förutsättning för fortsatt tillväxt och välstånd. Merparten av Sveriges åldrande vägnät är byggt efter tidigare gällande krav och trafiklaster. Låga investerings- och underhållsnivåer har medfört att Sverige byggt upp en infrastrukturskuld som idag uppgår till omkring 300 miljarder kronor. Det finns därför ett uppdämt behov av ett mer transporteffektivt samhälle där transporterna används smartare och med mer resurseffektiva fordon, förnybara bränslen och mindre utsläpp. Den tredje maj 2017 röstade riksdagen ja till ett förslag om att införa en ny bärighetsklass, BK4, för utvalda delar av vägnätet (cirka 785 mil). Dock ansåg riksdagen att de mer resurseffektiva fordonen, 74 ton, ska bli tillåtna i hela landet där bärigheten är tillräcklig. Studier visar att dessa fordon bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan då bränsleförbrukningen minskar med i genomsnitt 10 procent per transporterat ton. För att få full effekt bör dock hela vägnätet uppgraderas till BK4. Hur dessa 74 tons fordon samt så kallad platooning påverkar vägöverbyggnaden är dock okänt. Då det har börjat att komma signaler om att en accelererande nedbrytning observerats på det finska vägnätet, som redan tillåter 76 tons fordon, har behovet av att kunna kvantifiera effekten av högre fordonsvikter aktualiserats. Det föreligger därför ett stort behov av att kunna identifiera statusen och bärigheten hos vägnätet som kan klassas som BK4, för att kunna optimera och prioritera de förstärkningsåtgärder som är mest samhällsekonomiska. Skanska har genomfört och analyserat resultat från rullande bärighetsmätningar (TSD) de senaste tio åren i bland annat Polen och USA. Sedan 2013 har cirka 200 mil TSD-mätningar utförts på det svenska vägnätet i samverkan med SBUF-projekt (13019) och Trafikverket. Preliminära resultat visar på stor potential att identifiera bärkraftiga och svaga partier i vägnätet. Tekniken är relativt ny och i dagsläget pågår forskning om hur dessa mätningar skall utvärderas och förfinas. Genom att använda mer moderna beräkningsmodeller kan optimerade förstärkningsåtgärder tas fram. Det finns därför stor potential för att öka kunskapsnivån inom det aktuella området för både beställare, konsulter och entreprenörer. Projektet har hög nationell och internationell aktualitet med stor betalningspotential då det bidrar till mer kostnadseffektiva och miljövänliga transporter.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare