Projekt 13027 Avslutat Rutt-optimerad och GPS-styrd drift och underhåll, DoU av vägar.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projekt syftade till att testa funktionalitet och användningsområden för GPS utvecklad för drift och underhållsåtgärder (street service) samt rutt-optimeringsprogram. Resultatet kommer även att användas som underlag för identifiering av utvecklingsmöjligheter hos befintliga leverantörer av GPS-programsystem anpassade för svenska upphandlingskrav på framförallt GPS-uppföljning av utförda arbeten för statliga och kommunala uppdrag.

Slutmålet var att förenkla för förarna och att de gör mindre felkörningar och annan onödig transport. Man kan även tydligt se när man exempelvis ska salta och när man inte ska salta. Vägen ges olika färg beroende om det är åtgärd eller transport i GPS-enheten. Detta ger även förutsättning för mera komplicerade och dynamiska lösningar av logistiska problem. Framöver bör även exempelvis rutt-optimering utifrån väderprognos för förebyggande halkbekämpning kunna bli aktuell för att endast köra behovet på optimalt sätt och inget mera. Detta ställer då krav på att data kan exporteras ögonblickligen ut i fordon efter rutt-optimering vilket skall vara möjligt med utrustning som avses testas. Även uppföljning av kapaciteter för vägnät som ligger till grund för mer tillförlitliga ruttoptimeringar bör vara intressant.

Baserat på resultatet kan följande slutsatser dras:
- Chaufförerna var mycket nyfikna och positivt inställda till GPS-med ruttvisning som de tyckte fungerade mycket bra förutom vissa problem med driftsäkerhet. På sikt tror systemet kan ersätta kartor till stor del.
- Betydande besparingar för totalkostnad, positiva effekter för miljö, framkomlighet, kvalitet, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Rutt-optimerad och GPS-styrd drift och underhåll DoU av vägar", Andreas Bäckström, Svevia (nio sidor och fyra bilagor).

Projektansvarig
  • SVEVIA AB
Projektledare