Projekt 11311 Avslutat Krav på specifik fläkteleffekt (SFP) i nyare lokalbyggnader

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att öka kunskapen om vilka krav på SFP-tal som är rimliga att ställa vid nybyggnad av lokalbyggnader. Projektet syftade också till att ta reda på hur väl ventilationssystem i praktiken uppfyller de krav på eleffektivitet (VAS-klasser) som ställs genom beställarriktlinjer i projekteringen. Detta gjordes genom mätningar i ett antal relativt nybyggda lokalbyggnader. Verkligt utfall jämfördes med de krav som ställts i respektive projekt. Samfinansiering med Energimyndigheten och företag inom FoU-Väst.

Projektet redovisas i FoU-Väst-rapport 0502 Krav på specifik fläkteleffekt (SFP) i nyare lokalbyggnader, Bengt Bergsten, Lennart Jagemar och Magdalena Kvernes (44 s exkl bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare