Projekt 12063 Avslutat Nästa generation värmepumpsystem i bostäder och lokaler

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att beskriva kraven på nästa generation av värmepumpsystem då de skall
- installeras alternativt ersätta en befintlig värmepump i det befintliga fastighetsbeståndet
- installeras i nybyggda fastigheter

Kravspecifikationen skall ligga till grund för att föreslå ett antal möjliga systemlösningar. Ett antal sådana systemlösningar som uppfyller kraven ska utvecklas inom projektets ramar och dess prestanda skall bedömas/beräknas ur ett energi, miljö och kostnadsperspektiv.

Projektet genomfördes som två separata delstudier dels på lokaler och dels på bostäder. Studierna förutsätter ett framtidsscenario som blickar 10-15 år fram i tiden.
Vid framtagning av kravspecifikationen ingick samarbete med det parallella projektet "Klimatkyla i när och framtid" eftersom det finns stora samordningsvinster.

Slutredovisningen utgörs av SP Rapport 2209:12 "Nästa generations värmepumpssystem i bostäder och lokaler", Monica Axell et al, SP (140 sidor och 3 appendix).

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare