Projekt 11744 Avslutat Beräkningsverktyg för värme och fukt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Syftet med projektet är att initiera arbetet med att skapa en "verktygslåda" med användarvänliga verifierade beräkningsverktyg för värme och fukt. Att beräkningsmässigt enkelt kunna hantera värme och fuktförlopp ökar kunskapen om samt förståelsen för dessa processer. Möjligheten för att bygga energisnåla fuktsäkra hus med god innemiljö ökar.

Inom projektet har två beräkningsprogram utvecklats. Dessa presenteras kort nedan samt utförligare i Bilaga 1-4.

Thermoground
Ett två-dimensionellt beräkningsprogram för bestämning av tjälinträngning under platta på mark har utarbetats, Thermoground.
Programmet är ett hjälpmedel för att undvika att skador på grund av tjäle på uppkommer på en byggnad. Som indata till programmet anges klimatdata samt snötäcke. Programmet beräknar temperaturen under och vid sidan av platta på mark. Modellen tar hänsyn till att markens termiska egenskaper ändras då den fryser samt även latent värme vid frysning och upptining. Jämförelse med beräkningar gjorda med beräkningsprogram utan dessa egenskaper visar att skillnaderna kan vara stora om variabel värmeledningsförmåga och effekten försummas, speciellt i norra Sverige.

TorkaT
Ett två-dimensionellt beräkningsprogram för fukttransport i trä har utvecklats, TorkaT. Detta tar hänsyn till träets anisotropi, det vill säga att fukttransporten är olika i träets radiella och tangentiella riktning. Programmet kan användas till att bedöma uttorkningen av uppfuktat virke. Till exempel kan uttorkningstiden för en syll som blivit utsatt för regn bedömas utifrån olika klimat och uttorknings förutsättningar.
För att öka användbarheten av programmet är tanken är att ytterligare utveckla detta samt att koppla det till en mögelriskmodell som håller på att utvecklas inom Vinnovaprojektet Woodbuild. Målet är att kunna erbjuda branschen en ny, mer användbar version av programmet, under 2013 då Woodbuild-projektet ska vara avslutat.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Beräkningsverktyg för värme och fukt", Jesper Arfvidson, LTH (3 sidor) med bilagorna
(1) "Thermoground 1.0 Manual",
(2) "En ny algoritm för att beräkna tjälinträngningen under periodiskt varierande klimatförhållanden",
(3) "Moisture transport in wood - Model to create input data to estimate the risk of mould growth and rot" och
(4) doktorsavhandlingen "Building Physics Tools", Stephen Burke, LTH.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare