Projekt 4019 Avslutat Dokumenthantering för kvalitetsstyrd projektering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

JM Byggnads AB, Avdelning Mellanstaden inom region Stockholm, har sedan 1993 arbetat med att utveckla ett system för hantering av alla dokument i bostadsprojekt, från idé till förvaltning. Arbetet är utfört med tanke på en framtida ISO 9001-certifiering. Hantering av ritningar har redan tagits upp i SBUF informerar 95:11.

De övergripande målen har varit att reducera felkostnaderna i produktionen genom förbättrad kvalitet på alla dokument, ökat inflytande från all produktionspersonal och samtidigt minska projekteringskostnaderna.

Projektet har genomförts av JM Byggads AB med stöd från SBUF och i samverkan med Caravan Software och WCAD. I en referensgrupp har ingått företrädare för ABB Generation, Byggtjänst, J A Jonsson och KTH Byggandets informationsteknologi.

Arbetsgången har varit att:
- identifiera krav från arbetsplatser, projektörer och projektledare
- skapa en övergripande dokumentstruktur från idé till förvaltning, utgående från strukturen i företagets kvalitetsplaner
- använda dokumenthanteringsprogrammet Eureka under Windows
- integrera projektering och processutveckling
- projektera ett bostadsprojekt, Kv Isdubben med 36 lägenheter, med datorteknik fullt ut
- informera och utbilda.

Det nya arbetssättet medför många fördelar:
- möjlighet till en ny horisontell arbetsorganisation
- minskad administrativ belastning i projekten
- bättre beställarsamverkan och kvalitetskontroll
- möjlighet till ISO 9000-certifiering
- halverad projekteringstid
- minskade projekteringskostnader
- beslut i rätt tid och i rätt ordning vid projektgenomförande
- samordnade ritningar med förbättrad kvalitet
- bättre projektörs- och leverantörssamverkan
- enklare entreprenad- och leverantörsupphandlingar
- maximal information till och från samt delaktighet hos produktions- och driftpersonal
- intern kompetensuppbyggnad inom IT
- bättre erfarenhetsåterföring
- större möjligheter till framtida parameterprojektering
- betydligt lägre kostnader för ritningar och ritningshantering.

Det nya arbetssättet kräver långsiktiga relationer med alla berörda och tidiga, mer samordnade inköpsrutiner liksom nya arbetssätt vid projektgenomförande. Projektledare behöver hjälp under en betydligt kortare projekteringstid. Företagsstandard krävs för CAD och dokumentsystem. Alla berörda behöver högre kunskapsnivå.