Projekt 13261 Avslutat Innemiljö i HSB Living Lab

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

HSB Living Lab har byggts för att fungera både som student- och forskarbostäder och som ett levande laboratorium för test och utvärdering av bland annat innemiljö men även olika byggnadstekniska lösningar med mera.

Under byggnadens första år har en studie gjorts av innemiljön. Resultatet redovisas i denna rapport. Undersökningen har omfattat uppmätt och upplevd luftkvalitet inomhus under mer än ett år i två lägenheter i HSB Living Lab. Målet med projektet var att följa upp och dokumentera luftkvaliteten och att bedöma hur den påverkades av byggnaden, inredningen och mänskliga aktiviteter.

Mätningarna har utförts i ett oinrett och oventilerat rum med rester av byggmaterial och ouppackade möbler, i ett gemensamt utrymme med köksinredning, i ett studentrum och i en bebodd trerumslägenhet. I mätningarna ingick parametrar för inneklimat som temperatur och relativ luftfuktighet, halter av gasformiga luftföroreningar koldioxid, kvävedioxid, ozon, flyktiga organiska ämnen och formaldehyd och partikelhalter PM10 och PM2.5. Dessutom undersöktes upplevd luftkvalitet och termisk komfort med en enkät.

Resultaten av mätningarna jämfördes med rekommenderade riktvärden för god luftkvalitet inomhus. Med undantag för det oinredda och oventilerade rummet var luftkvaliteten bra och halterna under de rekommenderade riktvärdena. Den upplevda luftkvaliteten var betydligt bättre i de möblerade, bebodda och ventilerade bostäderna än i det oinredda rummet.

När ventilationen startades efter avslutade byggarbeten hade det en positiv inverkan på luftkvalitet i byggnaden, vilket är vad som kan förväntas. Andra parametrar som påverkade innemiljö var mänskliga aktiviteter som vädring/öppnade fönster som påverkade temperaturen och matlagning som påverkade partikelhalten.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Innemiljö i HSB Living Lab", Sarka Langer, Karin Hallberg, Vera Öberg och Henrik Jönsson (30 sidor med en bilaga).

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare