Projekt 13923 Avslutat Förstudie om dagens praktik gällande brandväggar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet har genomfört en detaljerad genomlysning av dagens problematik och normer samt kritiskt granska den tekniskt vetenskapliga litteraturen inom området. Slutsatsen är att byggbranschen och andra intressenter skulle ha mycket att vinna på en branschgemensam praxis för hur funktionskraven för brandväggar ska uppfyllas. En sådan praxis bör bestå av följande delar:
 Standardiserad provningsmetod för att verifiera att funktionskraven är uppfyllda.
 Standardiserade beräkningsmetoder som alternativ till provning (för de fall beräkningar
är tillförlitliga) samt standardiserade beräkningsmetoder för utvidgad tillämpning av
provningsresultat (t.ex. om en brandvägg i en byggnad är större än den brandvägg som
godkänts genom provning).
 Lista på godkända konstruktioner för vilka varken provning eller beräkningar är
nödvändigt.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare