Projekt 9033 Avslutat Funktionsupphandling - drift och underhåll av gator och vägar

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med detta projekt har varit att skapa en exempelsamling av praktiskt tillämpbara funktionskrav för upphandling av drift och underhåll av gator och vägar samt att ge rekommendationer för en fortsatt utveckling av funktionskrav inom detta område. Arbetet har utförts av Skanska Sverige AB i samarbete med avdelningen för Produktionsledning, Luleå tekniska universitet, och har omfattat en sammanställning och analys av funktionskrav som tillämpats i samband med ett antal utvalda drift- och underhållsentreprenader.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare