Projekt 13366 Avslutat Förstudie BIM-arbetet för Installatörer Struktur/Process

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

BIM (Building Information Model/Modeling) står för ett obrutet informationsflöde genom byggprocessens olika skeden såsom projektering, byggande och förvaltning. Grunden är den objektmodell som innehåller uppgifter om dimensioner och produktegenskaper, till exempel beräkningar med mera som projektören skapar. Objektmodellen kan bestå av flera filer och egenskaper kan ligga i databaser. I detta projekt har vi fokuserat på Installatörernas nytta av BIM, till exempel mängder för kalkyl, produktdata för inköp med mera.
Projektets syfte var att ta fram en bild av hur entreprenörer inom installationsområdena EL, VS och Ventilation ser på BIM; hur de i dag använder det och vad de tror om framtiden.
Projektgruppens metodik var att först ta fram ett intervjuunderlag med tio frågor. Ett 20-tal framträdande företag bjöds in till medverkan och tiomedverkade till slut i utfrågningarna.
Efter analys av svaren från utfrågningarna och med stöd av vår egen erfarenhet kan generellt sägas att BIM är ett begrepp många känner till, man vet och har sett att BIM kan skapa positiva resultat för företag i branschen men att man också är medveten om att det finns problem som begränsar BIM:s utveckling.

De företag som var med i intervjuerna var sådana som har en positiv syn på BIM vilket kan göra att svaren speglar en mer positiv bild än vad som är fallet generellt i branschen. För att använda BIM krävs en del investeringar och det kan också göra att det är mer de större bolagen som harmöjlighet att anamma BIM. De stora bolagen medverkar också i större projekt där BIM ger större effekt än i mindre projekt, där ett mer traditionellt projekterings- och installationsutförande ger en tillräckligt kvalitativ och effektiv process, på grund av att projektet är mer överskådligt genom sin mindre storlek och komplexitet.

En av reflektionerna som gjordes var att kvaliteten och innehållet på den modell som skapas av projektören var till stor del beroende på om projektören fick instruktioner att projektera för BIM. Utan instruktioner så varierar modellernas kvalitet kraftigt vilket leder till osäkerhet om entreprenören kan lita på exportinnehållet. Ges däremot instruktioner att en BIM-modell ska skapas så finns alla möjligheter att en sådan modell kan skapas av projektören. Den extra tid och kostnad som det går åt att skapa en modell enligt BIM är större än ”normal” projektering men inte så stor att man ska undvika att ta denna kostnad - om man har komplementsystem där man kan ta hand om informationen för till exempel kalkyl, inköp och samordning.

Slutredovisningen utgörs av förstudien "BIM för installatörer", Björn Broberg, QREO, Håkan Löfgren, VentIT, och Patrik Barkman, MI2 (12 sidor).

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare