Projekt 8098 Avslutat Integrity of Concrete Structures using NDE

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Oförstörande provningsmetoder (OFP) används i allt större utsträckning på betongkonstruktioner. Metodernas tillförlitlighet och vilka förutsättningar som krävs för relevanta resultat är sparsamt kända eller dokumenterade. Syftet med detta projekt har varit att besvara frågor om enkla och vardagliga byggproblem. Metodernas tillförlitlighet och känslighet har studerats med hjälp av provkroppar med väldefinierade detaljer och inbyggda fel. Deras användbarhet i fält har sedan provats på ett antal utvalda konstruktioner. Projektet har bedrivits som ett nordiskt samarbetsprojekt med stöd även från Nordisk Industrifond.

Redovisningen utgörs av "A Practical Guide to Non Destructive Examination of Concrete", P Shaw, J Rasmussen och T K Pedersen, Force Technology, Danmark (114 sid) samt den svenska sammanfattningen "En praktisk guide till oförstörande provning av betongkonstruktioner" (8 sid).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare