Projekt 12609 Avslutat Miljöklassning av mark- och anläggningsprojekt i Sverige med CEEQUAL - två fallstudier

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I Sverige finns idag inget miljöklassningssystem som används för mark- och anläggningssidan, till skillnad från bostäder och fastigheter där det finns flera olika miljöklassningssystem på marknaden, till exempel BREEAM, LEED, Miljöbyggnad, Svanen etcetera.

Anläggningsbranschen har stor påverkan på både miljö och samhälle, bland annat på grund av att den största delen av arbetet utförs med tunga maskiner, som ofta är ineffektiva och bränslekrävande, och att anläggningsarbete ofta innebär långväga transporter av exempelvis jordmassor. I många fall sker anläggningsarbeten i tätbebyggda områden med stor påverkan på kringboende som följd. Bland flera aktörer på marknaden (Trafikverket, Trafikkontor, entreprenörer med flera) börjar intresset vakna för miljöklassning av mark- och anläggningsprojekt.

CEEQUAL är ett klassningssystem som syftar till att främja hållbarheten i mark- och anläggningsprojekt. Med hållbarhet avses här ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Detta utvecklingsprojekt syftade till att utvärdera CEEQUAL som verktyg för att bedöma miljöaspekter och sociala aspekter av anläggningsprojekt; att visa på vilka brister och fördelar CEEQUAL har som bedömningsverktyg.

Projektet avsåg också bedöma om man kan använda CEEQUAL för att identifiera de delar i mark- och anläggningsprojekt som i regel har en stor påverkan på miljöaspekter och sociala aspekter, och i så fall återföra dessa erfarenheter till att föreslå förbättringsåtgärder i framtida projekt. Genom att utföra miljöklassning på verkliga projekt (fallstudier) fick vi kunskap om möjliga förbättringsåtgärder för att öka hållbarheten med avseende på miljöaspekter och valda sociala aspekter i mark- och anläggningsprojekt, ur ett generellt perspektiv för branschen.

Ett tredje syfte är att få kunskap om arbetsprocessen vid klassning av mark- och anläggningsprojekt med CEEQUAL. Det ger underlag till att ta fram en standardiserad metod för att utföra framtida CEEQUAL-klassningar, på samma sätt som man i branschen idag har för klassning enligt LEED och BREEAM.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Hållbarhetscertifiering med Ceequal i Sverige", Kristine Ek och Petra Brinkhoff, bägge NCC (40 sidor och 1 bilaga).

Projektansvarig
  • NCC Construction AB
Projektledare