Projekt 11937 Avslutat Interaktiv visualisering för byggbranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta forskningsprojekt syftade till att utveckla metoder för att interaktivt kunna visualisera stora BIM-modeller av byggnader och anläggningar i dess framtida digitala miljö (UIM) med hög realism och detaljrikedom. För byggbranschen betyder detta forskningsprojekt att kompletta interaktiva visualiseringsmodeller kommer kan erhållas direkt från projekteringsmaterialet genom hela byggprocessen. Det finns en mängd tillfällen då interaktiv visualisering är direkt applicerbar i olika byggprojekt:
- Som referens vid utvärdering av olika förslag i skiss- och projekteringsstadiet
- Som stöd i säljprocessen och vid information till allmänheten.
- Som kompletterande information på byggarbetsplatsen.
- För att ge beställare och slutanvändare en realistisk bild av det framtida projektet.
- Som underlag för granskning av projekteringsmaterial.
- För att stödja demokratiska syften vid stadsplanering.
- För att påskynda den tidskrävande bygglovsprocessen.

Projektet genomfördes som två licentiatprojekt med nära samverkan. Genomförandet skedde i nära samverkan med aktörer från såväl planprocessen som projektering och produktion.

SBUF:s finansiering avsåg fördjupningsområdet Interaktiv Visualisering av stora Building Information Models (BIM).

Slutredovisningen utgörs av rapportunderlaget "Interaktiv visualisering för byggbranschen", Mattias Roupé, Mikael Johansson och Börje Westerdahl, samtliga Chalmers (63 sidor och en åttasidig sammanfattning).

Inom projektet har två licentiatavhandlingar publicerats:

"Development and Implementations of Virtual Reality for Urban Planning and Buidling Design", Mattias Roupé, Chalmers (55 sidor och 5 bilagor).

"Towards a Framework for Efficient Use of Virtual Reality in Urban Planning and Buidling Design", Mikael Johansson, Chalmers (62 sidor och 5 bilagor).

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare