Projekt 11809 Avslutat Robustare och kostnadseffektivare stomkonstruktioner genom sannolikhetsteoretisk dimensionering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftet med projektet var att öka kunskapen om hur val av stomsystem påverkar risken för fel samt visa att sannolikhetsteoretiska metoder kan nyttjas för ett mer ekonomiskt och hållbart byggande. Projektets resultat är riktat mot yrkesverksamma konstruktörer och byggare för att öka kunskapen om sannolikhetsteoretisk dimensionering av stomsystem. Arbetet genomförs vid Luleå Tekniska Universitet.

Slutrapporten utgörs av teknisk rapport 2009:02 "Handledning för sannolikhetsteoretisk dimensioner enligt Eurokod", Claes Fahleson och Sofia Utsi, bägge Prodevelopment AB (23 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare